Regulament de aplicare a TIMBRULUI DE MEDIU 2013

Regulament de aplicare a TIMBRULUI DE MEDIU 2013
Normele metodologice referitoare la Timbrul de Mediu sunt gata si publicate. De maine intra in vigoare noua Taxa Auto 2013, dar pana astazi nu se stia precis cum se calcula, ce norme trebuie respectate si nici regulamentul de aplicare. Iata aici forma finala a ordonantei de urgenta deja aprobata de Guvern. Si, asa cum ii sta bine unei noi taxe auto, unele norme sunt chiar amuzante.
Distribuie pe Facebook

CALCULATOR TIMBRU DE MEDIU 2013

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE


pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

ANEXA 1
NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

CAPITOLUL I
Sfera de aplicare a timbrului de mediu pentru autovehicule

Art. 1
(1)Timbrul de mediu pentru autovehicule, denumit în continuare timbru, reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare ordonanţă, se aplică, în condiţiile art. 4 din actul normativ mai sus menţionat, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, autovehicule în cazul cărora în rubrica 1 "Categoria" din cartea de identitate a vehiculului este înscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N2G, N3 sau N3G.
(2)Pentru autovehiculele înmatriculate după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate, timbrul se achită şi în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.
(3)Timbrul se achită şi în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat.

CAPITOLUL II
Exceptarea de la plata taxei

Art. 2
(1)Excepţiile de la plata taxei, prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanţă, se acordă pe baza menţiunilor speciale înscrise în cartea de identitate a vehiculului.
(2)Pentru excepţia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) din ordonanţă, în cazul autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum şi în scopul preluării şi transportării acestora, la rubrica "Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este menţionat tipul dispozitivului cu care este echipat autovehiculul, Regia Autonomă "Registrul Auto Român" înscrie textul în cartea de identitate a vehiculului numai dacă dispozitivul este certificat şi numai după verificarea modului de fixare şi funcţionare a acestuia. În sensul art. 3 alin. (5) din ordonanţă, echiparea autovehiculului cu o cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat nu constituie o modificare specială a acestuia şi nu determină singură exceptarea de la plata timbrului.
(3)Pentru excepţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din ordonanţă, menţiunile speciale înscrise de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului sunt, după caz:
a)la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", iar la rubrica 2 "Caroseria" este înscris textul "SC ambulanţă";
b)la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este înscris textul "SG alte activităţi", iar la rubrica "Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este înscris textul "Echipament servicii de medicină";
c)la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este înscris textul "SG alte activităţi", iar la rubrica "Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este înscris textul "Echipament ajutor de urgenţă";
d)la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este înscris textul "SG alte activităţi", iar la rubrica "Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este înscris textul "Echipament descarcerare";
e)la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este înscris fie textul "SG pompieră", fie textul "SG alte activităţi", iar la rubrica "Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este înscris textul "Echipament de stingere a incendiilor”.

CAPITOLUL III
Autoritatea competentă pentru calculul timbrului

Art. 3
(1)Timbrul se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:
a)în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
b)în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.
(2)În vederea calculării timbrului de către autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică în numele căreia se efectuează una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţă, denumită în continuare contribuabil, trebuie să prezinte, în copie şi în original, următoarele documente:
a)cartea de identitate a vehiculului;
b)documente care atestă dobândirea autovehiculului pentru care se solicită plata timbrului de către contribuabil;
c)în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6 alin. (5), precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma „Registrul Auto Român" ori rezultatul evaluării individuale efectuate potrivit art. 6 alin. (20).
(3)Procedura de stabilire a timbrului se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4)În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, în locul cărţii de identitate a vehiculului, prevăzută la alin. (2) lit. a), va fi prezentat un document care să conţină elementele necesare calculului timbrului de către organul fiscal, al cărui model va fi stabilit în ordinul prevăzut la alin. (3).
(5)Timbrul se achită în lei de contribuabili, prin virament sau în numerar, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe sau îşi au domiciliul fiscal, în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule ", codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.
(6)În ultima zi lucrătoare a lunii, unităţile Trezoreriei Statului transferă în contul 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu – Timbrul de mediu pentru autovehicule ", deschis la Trezoreria Statului a Sectorului 6, codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu, sumele colectate în contul prevăzut la alin. (5).
(7)Transferul sumelor se efectuează din contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule ", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), la nivelul soldului creditor al contului.
(8)Concomitent cu efectuarea operaţiunilor de transfer prevăzute la alin. (6), unităţile Trezoreriei Statului transmit în sistem electronic Administraţiei Fondului pentru Mediu un fişier conţinând toate operaţiunile efectuate prin contul 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule".
Art. 4
(1)În cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 şi până la intrarea în vigoare a ordonantei, iar proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din ordonanţă, organul fiscal competent eliberează un document care evidenţiază această situaţie.
(2)Documentul prevăzut la alin. (1) se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.
(3)Procedura de întocmire şi eliberare a documentului prevăzut la alin. (1), precum şi forma acestuia se aprobă prin ordinul prevăzut la art. 10 alin. (2).

CAPITOLUL IV
Calculul Timbrului

Art. 5
Timbrul se stabileşte în baza unei formule care cuprinde elementele de mai jos:
a)norma de poluare Euro se regăseşte codificată în cartea de identitate a autovehiculului la rubrica 5 "Numărul de omologare", prin ultimele două caractere din numărul de omologare, după cum urmează:

Norma de poluare Euro / Codificare

Non Euro E0 sau R0
Euro 1/Euro I E1/R1
Euro 2/Euro II E2/R2
Euro 3/Euro III E3/R3
Euro 4/Euro IV E4/R4
Euro 5/Euro V E5/R5 sau RE
Euro 6/Euro VI E6/R6

1.În cazul autovehiculelor electrice, codificarea este EE. Autovehiculele hibride au înscris în cartea de identitate a vehiculului, la rubrica 10 "Sursa de energie", textul "hibrid".
2.Autovehiculelor speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la şi de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică şi care, conform legii, sunt încadrate în categoria N3, având număr de omologare înscris în cartea de identitate a vehiculului H0, H1, H2, H3, H4 şi H5, le corespund normele de poluare după cum urmează:
Codul specific autovehiculelor cu motoare care respectă normele de poluare chimică aplicabile maşinilor mobile nerutiere

Norma Euro de echivalare

H0 Non Euro
H1 Euro II
H2 Euro III
H3 Euro IV
H4 Euro V
H5 Euro VI

b) nivelul emisiilor de CO2, exprimat în g/km, este valoarea înscrisă în cartea de identitate a autovehiculului la rubrica "Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului", pentru categoria "Autoturism M1" sau "Autoturism M1G" încadrat în norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6;
c)cilindree/capacitatea cilindrică, exprimată în cm3, se regăseşte înscrisă în cartea de identitate a autovehiculului la rubrica ...... – „Cilindree”;
d)vechimea autovehiculului, calculată ca diferenţă între data la care se efectuează calculul şi data primei înmatriculări.
În cazul autovehiculelor rulate care se înmatriculează pentru prima dată în România, data primei înmatriculări utilizată la calculul timbrului este data înscrisă la rubrica corespunzătoare a documentului de înmatriculare străin, iar in cazul autovehiculelor rulate care se transcriu data primei înmatriculări, se regăseşte înscrisă în cartea de identitate a autovehiculului la rubrica 19 - ”Data primei înmatriculari/Numarul de înmatriculare”. În cazul în care din documentul de înmatriculare nu reiese data exactă a primei înmatriculări, se va considera dată de referinţă prima zi a anului de fabricaţie;
e)echiparea autovehiculelor cu motor cu aprindere prin scânteie care foloseşte drept carburant benzina sau autovehiculelor echipate cu motor cu aprindere prin comprimare care foloseşte drept carburant motorina, se regăseşte înscrisă în cartea de identitate a autovehiculului la rubrica 10 – ”Sursa de energie”

CAPITOLUL V
Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat
Reducerea suplimentară a timbrului

Art. 6
(1)Suma reprezentând timbru ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor art. 6 din ordonanţă, poate fi ajustată atunci când autovehiculul pentru care se solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţă nu se încadrează în parametrii de referinţă ai unui autovehicul considerat standard şi care sunt:
a)rulajul mediu anual standard:
- M1 - 15.000 km:
- N1 - 30.000 km;
- M2 şi N2 - 60.000 km;
- M3 şi N3 - 100.000 km;
b)starea generală standard, specifică unui autovehicul care îndeplineşte toate condiţiile tehnice impuse la omologare şi la inspecţia tehnică periodică, conform legislaţiei în vigoare, iar caroseria nu prezintă semne de coroziune şi deteriorare, autovehiculul nu a fost revopsit, tapiţeria este curată şi fără deteriorări, iar componentele de bord sunt în stare bună;
c)dotările standard: aer condiţionat, ABS şi airbag;
d)vechimea autovehiculului.
(2)În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), ajustarea se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanei care solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţă, că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule.
(3)În cazul prevăzut la alin. (2), calculul timbrului se face pe baza cotei de reducere rezultată din cota prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanţă, majorată cu reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 6 din acelaşi act normativ. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.
(4)Rulajul mediu anual real se calculează prin raportarea rulajului afişat de totalizatorul de parcurs al autovehiculului la vechimea calculată în funcţie de data primei înmatriculări.
(5)Declaraţia pe propria răspundere se întocmeşte de persoana în cauză potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la normele metodologice şi se depune la organul fiscal competent.
(6)Suma reprezentând timbru ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor art. 6 din ordonanţă, poate fi ajustată şi atunci când persoana care solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţă pentru un autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decât cea indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanţă.
(7)În cazul prevăzut la alin. (6), deprecierea unui autovehicul în raport cu un autovehicul considerat "standard" se calculează după formula:

D = (d1 x 0,30) + (d2 x 0,30) + (d3 x 0,40)

unde:

D - deprecierea totală;
d1 - deprecierea stabilită în funcţie de vechime;
d2 - deprecierea stabilită în funcţie de echiparea cu filtru activ de particule;
d3 - deprecierea stabilită în funcţie de nivelul de dotare.
(8)Contribuabilul poate solicita ajustarea timbrului pe baza oricărui element dintre cele 3 elemente prevăzute la alin. (7), după caz. În această situaţie, valoarea deprecierii neajustate (d1, d2 sau d3) este egală cu 1.
(9)Deprecierea stabilită în funcţie de vechime (d1) se aplică pentru autovehiculele în cazul cărora există diferenţe mai mari de un an între data primei înmatriculări, stabilită conform prevederilor art. 5 lit. d), şi anul de fabricaţie înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 "Anul fabricaţiei", după cum urmează:

Diferenţă vechime (ani) / Coeficient d1

> 1-2 - 1,01
> 2-3 - 1,02
> 3-4 - 1,03
> 4 - 1,04

(10)În cazul în care persoana care solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţă nu poate face dovada primei înmatriculări a autovehiculului, se aplică prevederile art. 6 alin. (9) din ordonanţă, luându-se în calcul ca dată de referinţă prima zi a anului de fabricaţie, coeficientul de depreciere d1 fiind 1.
(11)Deprecierea stabilită în funcţie de echiparea cu filtru activ de particule (d2) are în vedere un aspect care face obiectul omologării şi inspecţiei tehnice periodice, şi anume prezenta si functionalitatea filtrului activ de particule.
(12)Deprecierea stabilită în funcţie de prezenta filtrului de particule (d2) se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

Dotare filtru activ de particule - Coeficient d2

DA - 1,0
NU - 1,05

(13)Deprecierea stabilită în funcţie de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotărilor considerate drept opţionale în raport cu cerinţele standard impuse prin legislaţia privind omologarea şi inspecţia tehnică a autovehiculelor se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

Dotarea / Coeficient d3

Fără aer condiţionat 1,05
Fără ABS 1,05
Fără airbag 1,05

(14)Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei prevăzute la alin. (7), se înmulţeşte cu cota de reducere a taxei prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanţă, stabilită iniţial, rezultând noua cotă de reducere pentru calculul timbrului. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.
(15)Tariful pentru efectuarea expertizei tehnice, care nu poate depăşi costul operaţiunilor de expertiză, se stabileşte prin decizie a Consiliului de administraţie al Regiei Autonome "Registrul Auto Român" şi se publică pe site-ul acesteia, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentelor norme metodologice.
(16)Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care cuprinde informaţiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele avute în vedere pentru stabilirea reducerii suplimentare şi cota de reducere care decurge din acestea.
(17)Contribuabilul care urmează să efectueze una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţă pentru un autovehicul rulat poate solicita ajustarea timbrului atât pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), cât şi pentru cazul prevăzut la alin. (6). În această situaţie, la calcului timbrului se ia în considerare cota de reducere rezultată din înmulţirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (7) cu suma dintre cota de reducere prevăzuta în anexa nr. 3 la ordonanta şi reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 6 din acelaşi act normativ. Atunci când noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.
(18)Atunci când contribuabilul a plătit timbrul calculat potrivit prevederilor art. 6 din ordonanţă, acesta poate solicita recalcularea sumei plătite pe baza rezultatului expertizei tehnice efectuate potrivit prevederilor alin. (6).
(19)În baza cererii şi a rezultatului expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", autoritatea fiscală competentă procedează la recalcularea sumei reprezentând timbrul.
(20)În situaţia în care contribuabilul consideră că deprecierea autovehiculului său este mai mare decât deprecierea rezultată pe baza cotei iniţiale de reducere şi/sau a cotei suplimentare de reducere a timbrului, acesta poate contesta timbrul în baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuală a autovehiculului în cauză. În acest sens, contribuabilul va solicita efectuarea expertizei de către un expert al Corpului experţilor tehnici, care, în raportul de expertiză privind evaluarea individuală a autovehiculului, va înscrie şi cota reală de reducere a taxei corespunzătoare acelui autovehicul.
(21)Pe baza cotei reale de reducere, stabilită potrivit alin. (20), autoritatea fiscală competentă va proceda la calcularea timbrului.

CAPITOLUL VI
Restituirea sumelor reprezentând diferenţe de sume plătite şi a valorii reziduale a timbrului

SECŢIUNEA 1
Restituirea sumelor rezultate ca diferenţă între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
Art. 7
(1)Sumele prevăzute la art. 12 din ordonanţă se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, in cazul in care nu s-a dispus de catre instante restituirea acestora.
(2)Pentru restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice.
(3)La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.
(4)În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul, pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare.
(5)Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma, în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.

SECŢIUNEA 2
Restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a taxei plătite

Art. 8
(1)În situaţia în care un autovehicul pentru care s-a plătit în România taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul prevăzut de ordonanţă, şi pentru care nu s-a dispus de catre instanţe restituirea acestora, este scos ulterior din parcul auto naţional, ultimul proprietar poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului, prevăzută la art. 7 alin. (2) din ordonanţă.
(2)Suma prevăzută la alin. (1) se restituie, la cererea ultimului proprietar, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Pentru restituirea sumei prevăzute la alin. (1), ultimul proprietar va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice.
(4)În sensul art. 7 alin. (3) din ordonanţă, la cererea de restituire se anexează următoarele documente:
a)copia legalizată a cărţii de identitate a autovehiculului;
b)documentul eliberat de organele de poliţie competente, din care să rezulte că autovehiculul a fost scos din parcul auto naţional, în original şi copie şi cine este ultimul proprietar al autovehiculului;
c)documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie;
(5)Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul legal de soluţionare, potrivit legii, iar restituirea sumelor reprezentând valoare reziduală a taxei se face din bugetul Fondului pentru mediu.
(6)Suma reprezentând valoarea reziduală a timbrului se restituie de unităţile Trezoreriei Statului, din contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule ".
(7)În cazul în care suma prevăzută la alin. (6) nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule ", unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Administraţiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule ", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării restituirii. Administraţia Fondului pentru Mediu va vira suma astfel solicitată, din contul 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediui –Timbrul de mediu pentru autovehicule ", în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.
(8)Documentele originale prevăzute la alin. (4) lit. b), c) şi d) se restituie după verificarea acestora.

SECŢIUNEA 3
Restituirea sumelor reprezentând diferenţele de timbru rezultate în urma contestării acesteia

Art. 9
(1)În cazul contestării timbrului plătit, contribuabilul poate solicita restituirea diferenţei de timbru faţă de cel plătit.
(2)Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Pentru restituirea sumelor reprezentând diferenţă de timbru, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice.
(4)La cererea de restituire se anexează, în original şi în copie, în vederea verificării acestora, următoarele documente:
a)dovada plăţii timbrului;
b)documentul eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Experţilor Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.
(5)Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent în termenul legal, iar restituirea sumelor reprezentând diferenţă de timbru se face din bugetul Fondului pentru mediu.
(6)Suma reprezentând diferenţa de timbru se restituie de unităţile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule ", codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule".
(7)În cazul în care suma prevăzută la alin. (6) nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule ", unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Administraţiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării restituirii. Administraţia Fondului pentru Mediu va vira suma astfel solicitată, din contul 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu – Taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.

CALCULATOR TIMBRU DE MEDIU 2013

Distribuie pe Facebook
mai multe