4Tuning
Meniu
Articole Maşini second Bazar Forum MaşinaMea Q&A

Noul TIMBRU DE MEDIU 2013: cu 90% reducere pentru masinile NON-EURO. TEXTUL INTEGRAL!

Noul TIMBRU DE MEDIU 2013: cu 90% reducere pentru masinile NON-EURO. TEXTUL INTEGRAL!

A aparut textul integrala al legii de intrare in vigoare a noului Timbru de Mediu 2013. Conform acestuia, se reduce taxa actuala cu 60% pentru masinile Euro 2, cu 80% pentru cele cu Euro 1 si cu 90% pentru cele non-euro. INTRA AICI SA CITESTI TEXTUL INTEGRAL AL LEGII PRIVIND NOUL TIMBRU DE MEDIU!

Calculator Timbru de Mediu 2013

Care este scopul noului TIMBRU DE MEDIU?

Principiul “poluatorul plateste”, deoarece se taxeaza in principal emisiile generate de masina. Timbrul de mediu priveste nivelul de emisii si tipul de tehnologie folosit (Euro 1, 2, 3, 4, 5).

Noul timbru de mediu va fi cu adevarat o taxa de mediu, pentru ca se calculeaza in principal in functie de emisia de CO2, (luata in calcul in intregime pentru timbru, fata de 30% in legea in vigoare), inscrisa in cartea de identitate a masinii sau documentele de omologare.

Ministerul Mediului doreste sa stimuleze innoirea parcului auto national pentru a ajunge, in urmatorii ani, la standardele de poluare pe care Uniunea Europeana le impune statelor membre.

Ce valoare are noul TIMBRU?

Timbrul de mediu mentine aceleasi cote din prezent pentru masinile cu tehnologie Euro 5 si creste cotele pentru masinile cu tehnologii Euro 4 si Euro 3, care se vor afla in circulatie mult timp si deci vor polua o perioada indelungata.

Pentru masinile cu tehnologii mai slabe (Euro 2, Euro 1 si non-Euro), pentru ca este vorba de masini mai vechi, cu durata mult mai mica de functionare (pana la data la care acestea se vor casa), timbrul de mediu va scadea. Taxa actuala nu includea scaderi importante la acest capitol si se ajungea ca, pentru masini foarte vechi, sa fie virtual imposibila vanzarea din cauza valorilor mari ale taxei.

Pentru masinile cu tehnologie Euro 6, precum si pentru masinile hibride si electrice, timbrul este zero! Statul roman ofera acest stimulent celor care doresc achizitionarea de astfel de masini.

Noile valori de impunere au fost estimate de specialistii din minister, in consultare cu mediul profesional, pe baza unor modele similare din tarile europene.

CITESTE MAI JOS TEXTUL INTEGRAL AL LEGII

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ

pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I pct.1 poz.8 din Legea nr.1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012 se modifică și se completează după cum urmează:

  1. Titlul legii va avea următorul cuprins :

Lege privind timbrul de mediu pentru autovehicule”

2. Articolul 1 alin (1) va avea următorul cuprins:

(1) Prezenta lege stabilește cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu pentru autovehicule denumit in continuare timbru de mediu”.

3. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:

d) scoatere din parcul auto național - orice acțiune care are ca rezultat radierea autovehiculului radiat, inclusiv dauna totală, cu excepția casării și dezmembrării.”

4. La articolul 2, litera l) va avea următorul cuprins:

l) timbrul de mediu - reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3. “

5. “La articolul 2, după litera l), se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins:

m) daună totală reprezintă avarierea iremediabilă a autovehiculul în urma căruia asiguratorul plătește contravaloarea poliței de asigurare. “

6. La articolul 4, după litera c) a alineatului (1) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:

d) cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule, precum și taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

e) pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxei pe poluare pentru autovehicule, precum și taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule;”

7. La articolul 4, alineatul (2) se abroga;

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

Art. 6 - (1) Suma de plată reprezentând timbrul de mediu se calculează pe baza elementelor prevăzute la anexele nr. 1-4, după cum urmează:

a) pentru autovehiculele cărora le corespund normele de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, timbrul de mediu se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) prevăzute la anexa nr. 1, şi a cotei de reducere a timbrului de mediu, prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 2, după formula:

Suma de plată = [(A x B x(100 - C)]/100, unde:

A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km menționate in Cartea de Identitate a Vehiculului;

B = valoarea timbrului de mediu pentru emisiile poluante, exprimată în Euro/1 gram CO2, prevăzută în anexa nr. 1;

C = cota de reducere a timbrului prevăzuta in coloana nr 2 din Anexa nr 2

b) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2 şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de CO2, după formula:

Suma de plată = [E x D x (100 -C)]/100,

unde:

C = cota de reducere a timbrului prevăzuta in coloana nr 2 din Anexa nr 2;

D = cilindreea – capacitatea cilindrica;

E = timbrul de mediu, prevăzut în coloana nr. 3 din anexa nr. 3;

c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu deţin omologare europeană de tip şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de C02;

d) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 şi N3, pentru care timbrul de mediu este prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 4;

(2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru autovehiculele care nu deţin omologare europeană de tip a întregului vehicul, aceste elemente se determină în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6, timbrul de mediu se va determina pe baza formulei prevăzute la alin. (1) litera (a) , odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor;

(4) Cota de reducere a timbrului de mediu, prevăzută în anexa nr. 2, este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului.

(5) Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculări a acestuia.

(6) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate asupra autovehiculului nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, timbrul se calculează în funcţie de anul fabricaţiei.

8. La articolul 7 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă litera, litera c), cu următorul cuprins:

c) documentul emis de asigurator care atesta faptul ca autovehiculul a suferit dauna totala;”

9. La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) și f), cu următorul cuprins:

e) dobândite prin moștenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;

f) dobândite prin partaj. “

10. La articolului 8, alineatul (1) litera b) si alineatul (2) se abrogă.

11. Articolele 9 si 11 se abroga.

12. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111 , cu următorul cuprins:

Art. 111 - Timbrul de mediu se eliberează si se aplica pe Cartea de Identitate a Vehiculului de către Direcția Regim Permise de conducere si Înmatriculare a Vehiculelor la primirea dovezii de plata a timbrului de mediu.”

13. Articolul 12 se abroga.

14. La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Modelul timbrului de mediu se stabilește prin normele metodologice.”

Art. II - Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. III. - În termen de 15 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor vor elabora normele metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. IV.- În tot cuprinsul legii, sintagma “taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule definit ca taxa” se înlocuiește prin sintagma “timbrul de mediu”.

Art. V.-. Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU,

Victor-Viorel PONTA

Anexa nr 1.

(Anexa nr 1 la lege)

Nivelul Timbrului de mediu in funcție de emisia de dioxid de carbon

Timbrul de Mediu 2013

Timbrul de Mediu 2013

Anexa nr. 2

(Anexa nr 2 la la lege)

Cota de reducere a Timbrului de mediu

Vechimea autovehiculului

Cota de reducere %

nou

0

</= 1 luna

3

> 1 luna - 3 luni inclusiv

5

> 3 luni - 6 luni inclusiv

8

> 6 luni - 9 luni inclusiv

10

> 9 luni - 1 an inclusiv

13

> 1 an - 2 ani inclusiv

21

> 2 ani - 3 ani inclusiv

28

> 3 ani - 4 ani inclusiv

33

> 4 ani - 5 ani inclusiv

38

> 5 ani - 6 ani inclusiv

43

> 6 ani - 7 ani inclusiv

49

> 7 ani - 8 ani inclusiv

55

> 8 ani - 9 ani inclusiv

61

> 9 ani - 10 ani inclusiv

66

> 10 ani - 11 ani inclusiv

73

> 11 ani - 12 ani inclusiv

79

> 12 ani - 13 ani inclusiv

84

> 13 ani - 14 ani inclusiv

89

> 14 ani - 15 ani inclusiv

90

peste 15 ani

90

Anexa nr. 3

(Anexa nr 3 la la lege)

Nivelul Timbrului de mediu pentru Norma de poluare Euro 2, Euro 1 si Non-Euro

Norma de poluare

Capacitatea cilindrica

cmc -

Nivelul Timbrului de mediu

Euro/ 1 cmc

E2

<= 1200

1,50

1201 - 1400

2,40

1401 - 1600

2,90

1601 - 2000

3,30

2001 - 3000

3,90

> 3000

4,40

E1

<= 1200

1,70

1201 - 1400

2,50

1401 - 1600

3,10

1601 - 2000

4,00

2001 - 3000

4,90

> 3000

5,10

E0

<= 1200

2,00

1201 - 1400

2,60

1401 - 1600

3,30

1601 - 2000

4,20

2001 - 3000

4,50

> 3000

5,20

Anexa nr 4

(Anexa nr 4 la la lege)

Nivelul Timbrului de mediu pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 şi M3

Norma de poluare1)

Nivelul timbrului de mediu euro/1 cmc

Euro 6/VI2)

0

Euro 5/V

0,05

Euro 4/IV

0,25

Euro 3/III

0,5

Euro 2/II

2

Euro 1/I

4

Non - Euro

9

1) Norma de poluare este cea stabilită prin: – directivele 1999/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule şi emisiile de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz natural sau gaz petrolier lichefiat de gaze utilizate la vehicule şi de modificare a Directivei 88/77/CEE şi 2005/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule şi împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule pentru Euro III, Euro IV, Euro V;– directivele nr. 91/542/CEE a Consiliului din 1 octombrie 1991 de modificare a Directivei 88/77/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele diesel utilizate la vehicule şi 96/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 ianuarie 1996 de modificare a Directivei 88/77/CEE de armonizare a legislaţiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi macroparticule poluante provenite de la motoarele diesel utilizate la vehicule pentru Euro II;– Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.2) Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.

VEZI AICI CAT VA FI NOUL TIMBRU DE MEDIU PENTRU DIVERSE MASINI EXEMPLIFICATE!

Calculator Timbru de Mediu 2013!

DATA PUBLICĂRII: 23 Ianuarie
37
37
[+] mai multe

Adauga anunt GRATUIT

BAZAR 4TUNING - Anunturi promovate

PĂREREA TA (69 comentarii )
23 ian 2013, 13:16
+13
daca vroiau sa reduca poluarea trebuia sa stopeze defrisarile masive de paduri din covasna si harghita(si nu numai),sa planteze copaci,sa opreasca marii poluatori industriali samd.
ulyjoker91
În garajul meu
ulyjoker91, 24 ani, Focsani, Vrancea
23 comentarii 63 puncte
23 ian 2013, 15:37
+5
maine ma duc sa imi inscriu dacia 1300 la bulgari...
23 ian 2013, 17:22
0
succes! cred ca ar trebuii cam 1000 de dacii 1310 inscrise pe bulgaria si poate le mai vine mintea la cap
23 ian 2013, 12:58
+4
mda... ma luminat :))))
23 ian 2013, 17:26
+3
reducere pe naiba :))) acum am taxa 1000 si ceva de euro iar dupa noul timbru de mediu trebuie sa dau 462.84 euro :))
tin sa mentionez ca am dat 2500 lei pe masina !!
Domnu` Ponta te laudai la tv ca o sa ai o taxa de doar 10% din valoarea masinii !!!Multumesc pentru sutul tras in fund , recunosc ca te`am votat !
24 ian 2013, 04:40
-3
Ba da e greu sa multumesti romanul...De la 1000 de euro la 462 ti se pare putin nu? Ce mi-e 50% ce mi-e 100%...
23 ian 2013, 13:51
+2
Bine ca masinile care polueaza cat centrala de la cernavoda platesc cu pana la 90 % mai putin taxa si cele care deabea scot fum cu 15 % mai mult....pai sa nu le dai foc cu palatul lor cu tot...*&^*&(7%$%&
23 ian 2013, 14:02
+2
ce trist, nu ai inteles nimic din tot articolul. :)
mannyx
În garajul meu
+ încă 1 maşină
mannyx, 26 ani, Ploiesti, Prahova
611 comentarii 1333 puncte
23 ian 2013, 14:06
+2
e prea complicat
mannyx
În garajul meu
+ încă 1 maşină
mannyx, 26 ani, Ploiesti, Prahova
611 comentarii 1333 puncte
23 ian 2013, 14:23
+1
masina e inmatriculata in tara de noua in 2001 ASTRA G 1.7 va trebui sa ma duc la rar apoi sa platesc taxa?


nu o vand nu am trecute emisiile in carte si nu a fost platita nici o taxa
28 ian 2013, 12:34
0
adika pe mine ma costa doar 280 euro inmatricularea ... sau cum , motor 1.2 euro 2 fb 97 ???
mannyx
În garajul meu
+ încă 1 maşină
mannyx, 26 ani, Ploiesti, Prahova
611 comentarii 1333 puncte
28 ian 2013, 12:47
+1
pai nu stiu. daca ai facut calculul si asa iti da..
oricum eu nu am incredere in calculatorul asta am dat multe exemple si eu si altii ca nu ar fi in regula
28 ian 2013, 13:08
0
poi unu imi zice 280 euro , altu 512 euro...
71 comentarii 404 puncte
23 ian 2013, 15:12
+2
Astia nu sunt zdraveni la cap!
29 ian 2013, 10:43
+2
Am luat un aveo in 2006 din showrom nou nouti am platit vama am platit inmatriculare si puii mei mai ce si acuma daca vreau sa-l vand noul proprietar trebuie sa plateasca? Nu este corect! Asa a zis domnii ministri ca sa luam masini noi sa nu poluam si ia uite unde am ajuns! Daca stiam ca asa o sa ajungem ramaneam la masina mea la SKODA 105S din 86!!!!!!
ConstantinRobert
107 comentarii 8 puncte
23 ian 2013, 13:51
+1
ALTA TAXA MAI BINE GANDITA SA NU FIE ILEGALA CA TAXA DE PRIMA INMATRICULARE, LA ANUL O SA NE CALCULATI O TAXA PENTRU OXIGEN HOTILOR
03 feb 2013, 13:10
0
salut.....deja o platim taxa pentru oxigen
23 ian 2013, 17:39
+1
pai mai ziceau ca va fi o taxa mai redusa si decat cea de la bulgari....dar cu toate cifrele care sunt acolo sus...imi agat urechile
23 ian 2013, 19:51
+1
metoda de calcul nu este chiar asa greu de facut.trebuie sa citesti cu atentiesi reusesti.daca ai scris totul pe certificat scapi mai ieftin,altfel trebuie sa mergi la rar si sa iti faca si sa iti masoare co2.cum am calculat taxa mea[131x24x(100-73)] /100
131 semnificand c02 al masinii mele
24 este taxa pe 1 cm3(pusa de guvernanti) adica24€
73 semnfica cu cat la suta imi scade taxa 73% daca o mai lass 3luni imi scade la 79%(189€)
calculand toate astea am impartit la 100 si mia dat 848,88,€ taxa de mediu.
23 ian 2013, 20:57
+1
Deci , datile drumu la ursi sa iasa la inveala :D Si cautativa pisici cu euro 1 :D
27 ian 2013, 15:48
+1
acesti guvernanti sa dovedeasca ca sunt niste capacitatii nu ca cei de dinaintesa calculeze o taxa simbolica si sa teminam cu imatriculatul la bulgari este rusinos !
23 ian 2013, 14:28
0
Mda...pentru o alfa 2.0 jtdm platesc 900e, fooooooarte mare reduce de la 940e cat era taxa de prima inmatriculare.Bravo bai carnatilor apricez ca pot inmatricula dacia lu bunicu cu 10e
23 ian 2013, 16:04
0
ha, ha, ha, o sa cautam daciile ale din 80, ca de unde bani sa cumpere romanii masini noi.
23 ian 2013, 14:46
0
Salutare
Stie cineva daca masina care am cumparat-o eu si are deja 3 proprietari pe carte in romania dar primul proprietar care a adus-o din germania si a inmatric.in Nov 2008 a platit taxa veche si ulterior a dat statul in judecata pt.recuperarea banilor inapoi,eu daca vreau sa imi vand masina cumparatorul nou va trebuii sa plateasca si el taxa de timbru ??? desi masina sa transcris deja de 3 or in rominia ???
Ms.
23 ian 2013, 16:10
0
da! asa se intelege din legea asta
23 ian 2013, 17:06
0
da, si eu ma aflu in situatia asta, da-o dreaq, sa rugineasca la mine in curte ca un ban nu le dau, daca nu o vinzi in alta parte, o pui pe mobile si iti incerci norocul...
TRAIASCAromania
1611 comentarii 498 puncte
23 ian 2013, 16:56
0
nu stiti Preturile date in tabelurile de exemplu sunt cu sau fara reducerea de taxa in functie de vechime? ms
23 ian 2013, 17:39
0
inoirea parcului auto pe drq eu nu schimb masinuta mea vw T3 syncro pe nici o masina noua bulangiilor din parlamentul romaniei.
13 comentarii 6 puncte
23 ian 2013, 17:40
0
vum ***** se calculeaza ca eu nu reusesc sami calculez taxa .
ford mondeo an fabricatie 2001,motor 1998 MOTORINA,,,,CO2 ..156.......DACA REUSITI SA MIO CALCULATI SI MIE .....
23 ian 2013, 17:52
0
Ce euro este ?
13 comentarii 6 puncte
23 ian 2013, 18:04
0
EURO 3
23 ian 2013, 18:18
0
1022.112 euro
23 ian 2013, 19:58
0
ceau doctore am si eu un volvo v40 din 1998 euro 2 poti sami calculezi si mie taxa ms
13 comentarii 6 puncte
23 ian 2013, 18:32
0
deci sa inteleg 1022 euro taxa de timbru......wooooooo
Comentează şi tu: